Verantwoordelike skenkings/ Responsible charity

Verantwoordelike liefdadigheid tydens die inperking

Datum: 15 Mei 2020

Deur: Care Protect Invest South Africa – CPI SA

Mense staan rye ver vir kospakkies. Video’s met hulpkrete van armes wat smeek vir kosskenkings vlieg oor sosiale media. Die nood groei by die dag.

Oral skiet fondsinsamelingsaksies en liefdadigheidsorganisasies op. En die mense gee.

As organisasie wat primêr betrokke is by armoedeverligting is daar vir Care Protect Invest South Africa (CPI SA) twee kwessies wat as gevolg van die inperking duidelik aandag verg.

“Ons is baie dankbaar dat die publiek WIL gee,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van CPI SA. “Maar, ons is bekommerd dat mense wat graag wil help, blindelings skenk sonder om seker te maak dat die organisasie aan wie hulle skenk, volgens die maatskaplike vereistes geregistreer is of selfs bestaan.”

Dit is die ideale geleentheid vir kansvatters om vir hulleself geld in te samel onder die voorwendsel van liefdadigheid.

Die organisasies wat fondse insamel om maatskaplike verligting te gee, moet kan rekenskap gee van hoe hulle dit doen en met groot verantwoordelikheid optree. Dit geld ook die owerhede wat kos versprei aan behoeftiges.

Die regering word op die oomblik uit vele oorde veroordeel oor sprake dat alle skenkings tydens die inperking gesentraliseer en van een plek versprei moet word – die praktiese uitvoer van hierdie voorstel is dees onmoontlik.

“Regulasies en bestuur is wel nodig om te verseker dat dit wat gegee word by die begunstigdes uitkom,” sê Dinah. “Die uitdaging is om seker te maak dat daar effektiewe bestuur en kommunikasie ten opsigte van die relevante riglyne plaasvind, sodat ons almal saam werk aan EEN oplossing – maatskaplike verligting!”

CPI SA stel voor dat die regering daarop fokus om strenger maatreëls toe te pas met die registrasie van organisasies sonder winsbejag. Die regering moet hierdie organisasies na registrasie besoek en voortdurend seker maak dat hulle die regulasies navolg.  

“Wetgewing wat effektief op grondvlak uitgerol, bestuur en beheer word, sal die wanbestuur van maatskaplike hulp inperk,” sê sy. CPI SA is gemagtig om skenkings te ontvang en te versprei as die maatskaplike verantwoordelikheid vennoot van verskeie organisasies. Die skenkings wat aan CPI SA gemaak word, word aan ‘n lys van geregistreerde begunstigdes wat ook voldoen aan al die vereistes wat wetlik vereis word, versprei.

Responsible charity during the lockdown

Date: 15 May 2020

By: Care Protect Invest South Africa – CPI SA

We see people queuing down the street for food parcels. Videos with people begging for food donations go viral instantly—the need increases by the day.

Fundraising activities are rife, and you can find a charitable organisation everywhere you turn. And South Africans continue giving.

As an organisation primarily involved with poverty relief, Care Protect Invest South Africa (CPI SA) noticed two issues which need urgent attention during the lockdown.

“We are so thankful to the community who want to give,” says Dinah Bronkhorst, the executive head of CPI SA. “But, we are concerned that people donate without confirming the validity of the organisation. Are they registered according to the legal requirements and do they exist?”

It is the ideal opportunity for con artists to raise some funds for themselves under the guise of charity.

Organisations which raise funds for poverty alleviation must account for how they spend the money and should act with great responsibility. This includes the authorities who distribute food to the poor.

Most roleplayers reacted negatively when the plans of the government to centralise all donations and distribute it from one place, became apparent. The practical implementation of these suggestions is impossible.

“Regulation and management are imperative to ensure donations reach its beneficiaries,” says Dinah. “The challenge is to ensure that effective management and communication takes place within the relevant guidelines, so we can all work together towards ONE goal – social upliftment!”

CPI SA wants the government to focus on applying stricter measures when registering non-profit organisations. The government should follow up after registering NPO’s and continue to check that they are accountable and responsible. 

“When legislation is effectively rolled out, managed and controlled at the grassroots level, it limits the mismanagement of social support,” she says. CPI SA is authorised to receive and distribute donations as the social responsibility partner of various organisations. CPI SA distributes the contributions it receives, to a list of registered beneficiaries which comply with the legally required measures.