Mandeladag

Skenk 67 banke, beddens en yskaste op Mandeladag, vra CPI SA

Op die vooraand van Mandeladag rig CPI SA ‘n versoek aan Suid-Afrikaners om te help om 67 banke, beddens en yskaste aan die Charity Boutique te skenk. Dié skenkings sal bydra om die pleegkinders onder die beskerming van CPI SA ‘n kans op ‘n gelukkige en normale lewe te gee.

Die Charity Boutique is een van die inisiatiewe wat die CPI SA (Care Protect Invest SA) projekte befonds. Winste uit die verkope van klere, meubels en ander items wat aan die winkel geskenk word, word aangewend vir die bestuur van die Toekomstuiste pleeghuise.

Dit neem 350 brode en 150 liter melk per maand om die kinders van CPI SA-pleeghuise te voed. Die koste van terapie- en beradingsessies vir 134 kinders beloop ten minste R67 000. En dan is daar nog water en ligte, eiendomsbelasting en al die normale uitgawes wat ‘n huishouding het.

“Ons wil so graag vir ons pleegkinders alles gee wat hulle nodig het om weer normaal in die samelewing geïntegreer te word,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van CPI SA. “Ongelukkig het ons fondse nodig om die besondere uitgawes wat met ‘n pleeghuis gepaard gaan, tesame met die normale kostes van ‘n huishouding te dra. Daarom het ons verskeie inisiatiewe om hierdie uitgawes te delg.”

Afgesien van die pleeghuise voorsien CPI SA ook 4 440 etes per maand aan behoeftige gesinne en ondersteun en verteenwoordig 24 maatskaplike organisasies wat noodsaaklike en kritiese dienste aan kinders, bejaardes, gestremdes en weerloses bied.

Die Charity Boutique is geleë te Van Der Hoff straat 462, Van Der Hoff City, Winkel nr. 3, Hermanstad. Kontak die bestuurder, Danie du Plessis by 082 858 0317 of stuur ‘n e-pos aan Dinah Bronkhorst by [email protected] of bel op 072 126 1158.

Vir media navrae kontak:

Dinah Bronkhorst – Uitvoerende Hoof Sel: 072 126 1158

Press Release

Mandela Day

Donate 67 couches, beds and fridges on Mandela Day asks CPI SA

On the eve of Mandela Day, CPI SA requests South Africans to help to donate 67 couches, beds and fridges to the Charity Boutique. These donations contribute to offering foster children under the care of CPI SA a chance at a happy and normal life.

The Charity Boutique is one of the initiatives which fund CPI SA (Care Protect Invest SA) projects. We use the profit from sales of clothes, furniture and other items donated to the shop, to manage the Toekomstuiste foster homes.

It takes 350 loaves of bread and 150 litres of milk per month to feed the kids in the CPI SA foster homes. The cost of therapy and counselling sessions for 134 children amounts to at least R67 000. Then there are water and electricity, property tax and all the usual expenses of a household.

“We so desperately want to give our foster kids everything they need to develop into well-adjusted members of the community,” says Dinah Bronkhorst, the executive head of CPI SA. “But, unfortunately, we need funds to cover the specific expenses of a foster home, along with the regular costs of running a household. That is why we have various initiatives to cover these expenses.”

Apart from the foster homes, CPI SA also supplies 4 440 meals per month for needy families. It supports and represents 24 social organisations which offer essential and critical services to kids, the elderly, disabled and the vulnerable.

The Charity Boutique is situated at 462 Van der Hoff road, Van der Hoff City, Shop nr 3, Hermanstad. Contact the manager, Danie du Plessis on 082 858 0317 or send an email to Dinah Bronkhorst at [email protected] or call on 072 126 1158.

For media enquiries contact:  

Dinah Bronkhorst – Executive Head

Cell: 072 126 1158